Mountain Itineraries

Kilimanjaro Mountain Trek Routes

Machame Route

Marangu Route

Lemosho Route

Meru Mountain Treks

3 Days

4 Days